Logo
 HR  ENG  ITA 

Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije(2008. - 2013.)

Strateški program razvoja ruralnog područja Istarske županije (2008.-2013.) je strateško plansko-programski dokument i sredstvo za učinkovitije i uspješnije upravljanje razvojem poljoprivrede, ribarstva i ruralnih područja.

Glavni promotor (Nositelj) projekta Strateškog programa razvoja ruralnog područja Istarske županije (2008.-2013.) je AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre, d.o.o. Pazin, te Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije.

Glavni nositelj izrade Studije je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za upravu poljoprivrednog gospodarstva.

Na temelju Zakona 84/01 Republike Italije Regija Toscana je putem ARSIA-e Agencije za ruralni razvoj Toscane osigurala 150.000,00 Eura za izradu Strateškog plana razvoja Istarske županije. Navedenim programom su sufinancirane aktivnosti u Italiji (Toskani) i Republici Hrvatskoj (Istri) vezano za izradu Strategije ruralnog razvoja Istre koja je rađena po prvi puta u Republici Hrvatskoj po LEADER pristupu, odnosno tzv. "bottom up" pristupom (od dolje prema gore).

Krajem 2005. godine potpisan je Ugovor sa Agronomskim Fakultetom Sveučilišta u Zagrebu za izradu strategije, te su tijekom 2006. i 2007. godine izvršene analize stanja u ruralnom prostoru Istarske županije. Nakon toga izvršila se rasprava sa svim relevantnim čimbenicima u prostoru radi definiranja prava, obaveza i nadležnosti, te su se odredili LAG–ovi - Lokalne akcijske grupe (područja i sudionici) a na temelju tih aktivnosti pristupa se utvrđivanju županijskih mjera, prioriteta i strateških programa te mogućnosti njihove realizacije.
Navedenim aktivnostima definiran je ruralni prostor Istre po europskim kriterijima. Strategijom su točno definirane i planirane aktivnosti svih subjekata u ruralnom prostoru Istre.

Nakon izrade Programa slijedi faza provođenja. Na bazi postavljenih ciljeva u Programu ruralnog razvitka razni subjekti moraju provoditi inicijative predviđene Planom. Sama provedba Strateškog programa ovisi o kvaliteti koordinacije između pojedinca, lokalnih nositelja razvoja iz privatnog, javnog i civilnog sektora kroz lokalne akcijske grupe (LAG) te ostalih tijela.

U narednom periodu do 2013. godine AZRRI d.o.o. Pazin će vrednovati i pratiti provedbu projekta a nakon dvije godine,  ocijeniti  će provedbe Programa po dogovorenim načelima te će podnijeti izvješće Poglavarstvu i Skupštini Istarske županije zajedno sa prijedlogom daljnjih aktivnosti. Poglavarstvo i Skupština Istarske županije će na temelju dobivenog izvješća i prijedloga daljnjih aktivnosti, donositi potrebne odluke vezano za provedbu same Strategije.

Ciljevi

Ciljevi strateškog programa razvoja ruralnog područja Istarske županije

 1. Opisati trenutnu situaciju u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnim područjima (zemljopisne karakteristike, društveno-ekonomska situacija, demografska struktura, obrazovanje, nacionalni i županijski sustavi potpore, poljoprivredna proizvodnja i industrija, institucionalni okvir...)
 2. Odrediti ruralna područja u Istarskoj županiji (prema kriterijima EU i OECD-a)
 3. Identificirati snage (Strenghts), slabosti (Weaknesses), mogućnosti (Opportunities) i opasnosti (Threats) u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnim područjima.
 4. Definirati viziju, odrediti strateške ciljeve, prioritetna područja intervencije, mjere i razvojne programe
 5. Definirati lokalne akcijske grupe - LAG (priprema ruralnih zajednica za usvajanje i provedbu lokalnih ruralnih razvojnih strategija te integriranih ruralnih razvojnih strategija kroz lokalna partnerstva - LEADER pristup)
 6. Definirati prava, obveze i nadležnosti te način vrednovanja i praćenje provedbenih projekata i financiranje) na županijskoj i lokalnoj razini.
 7. Opisati trenutnu situaciju u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnim područjima (zemljopisne karakteristike, društveno-ekonomska situacija, demografska struktura, obrazovanje, nacionalni i županijski sustavi potpore, poljoprivredna proizvodnja i industrija, institucionalni okvir...)
 8. Odrediti ruralna područja u Istarskoj županiji (prema kriterijima EU i OECD-a)
 9. Identificirati snage (Strenghts), slabosti (Weaknesses), mogućnosti (Opportunities) i opasnosti (Threats) u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnim područjima.
 10. Definirati viziju, odrediti strateške ciljeve, prioritetna područja intervencije, mjere i razvojne programe
 11. Definirati lokalne akcijske grupe - LAG (priprema ruralnih zajednica za usvajanje i provedbu lokalnih ruralnih razvojnih strategija te integriranih ruralnih razvojnih strategija kroz lokalna partnerstva - LEADER pristup)
 12. Definirati prava, obveze i nadležnosti te način vrednovanja i praćenje provedbenih projekata i financiranje) na županijskoj i lokalnoj razini.

Faze aktivnosti

U sklopu suradnje s Regijom TOSCANA (Poljoprivredni fakultet u Pisi) i Agencijom za ruralni razvoj regije Toscana (ARSIA) usuglašena je osnovna metodologija u izradi Programa ruralnog razvoja temeljena na iskustvima regije Toscane.
Izrada Programa razvoja ruralnog područja Istarske županije podijeljena je u tri osnovne faze:

 1. Određivanje stanja na terenu (definicija i opće karakteristike ruralnih područja Istre; socio-ekonomska analiza ruralnih područja; stupanj razvijenosti ključnih ruralnih sektora)
 2. Individualiziranje ciljeva
 3. Definicija strategije

Program treba gledati kao dinamičan, "otvoren" strateški dokument, koji će s vremenom trebati mijenjati i prilagođavati promjenama u okruženju i Županiji. Program predstavlja opći okvir i strateško plansko-programski dokument te je sredstvo za učinkovitije i uspješnije upravljanje razvojem poljoprivrede, ribarstva i ruralnih područja Istarske Županije.

Nakon dvije godine, provodi se ocjena provedbe Programa po dogovorenim načelima od strane Agencije za ruralni razvoj Istre (AZRRI) koja podnosi izvješće Poglavarstvu i Skupštini Istarske županije sukladno proceduri ažuriranja navedenoj u Programu.

Partneri

Koordinacija izrade Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije (2008.-2013.) povjerena je Agenciji za ruralni razvoj Istre (AZRRI). Budući da se radi o sveobuhvatnom i zahtjevnom projektu, u AZRRI-u je osnovana posebna radna skupina na razini MEU (Management Unit) za potrebe, između ostalog, koordinacije organiziranja i provedbe stručnih radionica. Na taj način osigurana je cjelovitost obrade pojedinih područja i razmjena relevantnih informacija i podataka o aktivnostima i mjerama unutar njih, te povezuje rad na svim razinama.

Osim središnjih timova zaduženih za izradu prijedloga Programa i ex-ante evaluaciju, uspostavljeno je i nekoliko radnih skupina, te održan niz radionica koje su imale znatan utjecaj na proces pripreme prijedloga Programa.

Studiju možete preuzeti ovdje: