Logo
 HR  ENG  ITA 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin.

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje se uređuje u skladu sa važećim općim propisima, propisima EU te internim aktima AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup istoj, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Službenica za informiranje

Imenovana službenica za informiranje AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin je

Aleksandra Dušić Širol

Ulica prof. Tugomila Ujčića 1

52000 Pazin

Tel: +385 (0)52 351-570

e-mail službenice za informiranje: info(at)azrri.hr

 

AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku te im je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem posebnog pisanog zahtjeva službenici za informiranje.

Ako je zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije ili putem pošte, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

 

Pisani zahtjev sadrži:

1.  Naziv i sjedište tijela kojem se zahtjev podnosi,

2. Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

3.  Ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se na sljedeće moguće načine:

1.      elektroničkom poštom direktno službenici za informiranje;

2.      putem faksa na broj: + 385 (0)52 616-610

3.      na pripadajućim obrascima: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

4.      poštom na adresu: AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Ulica prof. Tugomila Ujčića 1, 52000 Pazin, Hrvatska, na obrascima Zahtjeva spomenutim u točki 4;

5.      osobno na adresu: AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Ulica prof. Tugomila Ujčića 1, 52000 Pazin, Hrvatska, radnim danima od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

 

Naknada za pristup informacijama

AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (u daljnjem tekstu: Kriterijima) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

 

Pravo na pristup informacijama uređuju:


Opći propisi

·         Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)

·         Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

·         Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)

·         Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/9679/07)

·         Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/0484/11, 81/13)

·         Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/9764/0065/09144/12)

·         Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)

·         Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)

·         Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14)

·         Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)

·         Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

·         Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

·         Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

 

Interni akti

·         Odluka o imenovanju službenika za informiranje

·         Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

·         Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

·         Zahtjev za pristup informacijama

·         Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

·         Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Obrasci preko kojih stranka može ostvariti pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija: 

·         Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2) možete preuzeti ovdje

.         Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3) možete preuzeti ovdje

·         Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4) možete preuzeti ovdje 

 

Napomena:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriterijima, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin izdati će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenim u Kriterijima.

Godišnja izvješće možete preuzeti dolje.