Logo
 HR  ENG  ITA 
Međunarodni program > Završeni projekti > ADRIA FOOD QUALITY

ADRIA FOOD QUALITY - Promocija jadranskog prostora kao područja sa visokokvalitetnim proizvodima voćarsko-povrtlarskog i životinjskog porijekla

Istarska ekonomija je veoma raznolika. Istarska županija je tradicionalno turistički najposjećenija hrvatska županija; tako je u 2003. god. ostvarila 27% od svih dolazaka i 35% od svih noćenja provedenih u Republici Hrvatskoj.
U tome je veliki potencijal za razvoj kvalitetne poljoprivrede kroz koju bi mogli ponuditi tipično lokalne proizvode  milijunima turista koji su posjetu regiji i na taj način ih izvoziti. Zadnjih nekoliko godina Istarska županija je obratila posebnu pažnju na revitalizaciju poljoprivrede i pri tome je učinjen veliki napredak u uzgoju vinove loze, uzgoj maslina i u ekološkoj proizvodnji hrane.
Namjera je pojačati i proširiti te trendove i to je glavna motivacija za sudjelovanje Istarske županije u projektu Adria-Food Quality koji je usmjeren na to kako dobiti hortikulturalnu i zootehničku proizvodnju sa visokim zdravstvenim i kvalitativnim standardima.

Projekt koji je kandidiran u inicijativi INTERREG III A Jadranske prekogranične suradnje odobren je u listopadu 2006. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 718.916,00 Eura
Od toga 84.446,00 Eura za hrvatske partnere.

Sredstva osigurava: Financijski instrument CARDS/PHARE

Projekt će pogodovati integriranom razvoju poljoprivrede između jadranskih regija i njihovom okolnom ekonomskom području, strukturalnom prilagođavanju primarnog sektora brzim ekonomskim promjenama u drugim sektorima i progresivnom širenju komercijalnih horizonata. Zbog toga se elementi od primarnog ekonomskog značaja za primarni sektor, kao šume, kvalitetni poljoprivredni proizvodi i riba, moraju iskoristiti na ekološki kompatibilan način.

Direktni i indirektni korisnici ovog projekta su: upravitelji i dužnosnici ministarstava, regija, provincija, županija, veterinarskih instituta itd. uključeni u poljoprivrednu i fitosanitarnu certifikaciju; obrazovni kadar na fakultetima školama, i centrima za profesionalno usavršavanje u poljoprivredi; upravitelji i radnici u poljoprivrednim zadrugama; proizvođači stoke, voća i povrća; agronomi i ostali djelatnici koji sudjeluju u razvoju organske proizvodnje; potrošači, aktivisti zaštite okoliša i predstavnici trgovaca.

Ciljevi projekta:

Cilj projekta je svrhu doprinijeti stvaranju prekojadranske suradnje na području uzgoja zdravog i kvalitetnog voća, povrća i stoke, s naglaskom na porijeklo proizvoda kroz niz inegriranih aktivnosti. S jedne strane namjera je osigurati  poljoprivrednom sektoru  unutar zemalja istočne obale Jadrana mogućnost za razvoj, diverzifikaciju i izvoz na način da se lokalne proizvođače učini konkurentnim, u okvirima EU; te s druge strane, osigurati lokalnim potrošačima zdrave proizvode te visoke oranoleptičke kvalitete.

Pojedinačni ciljevi ovog projekta su:

 • analiza postojećih proizvodnji radi nalaženja sinergija i komplementarnosti
 • analiza postojećih tehničkih službi
 • analiza zdravstenih i kvalitatvnih standarda
 • izrada zajedničkih smjernica i minimalnih standarda u kvaliteti i porijeklu proizvoda
 • izrada studija izvedivosti za primjenu novih usluga ili kvalitetan razvoj postojećih (kvaliteta i porijeklo proizoda)
 • izrada studija za promicanje tipičnih proizvoda
 • organizacija radionica i seminara za prijenos i promicanje iskustava i dobrih praksi (ekološka proizvodnja, porijeklo proizvoda, zaštitni znak, označavanje porijekla, itd.)
 • organizacija stručne prakse u Italiji za tehničko osoblje te osnivanje stručnih savjetodavnih timova i centara za tehničku pomoć
 • stvoriti model za razvoj mogućih znanstveno-tehnoloških parkova i specijalnih škola za certifikaciju i kontrolu ispravnosti hrane te nova mreža službi za pružanje tehničke potpore pri pokretanju novih poslova

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti će biti usmjerene prema prenosu iskustava i operativnih kapaciteta prema zemljama istočne obale Jadranskog mora, a bitne su za 4 aspekta koja su od strateške važnosti za poljoprivredno-prehrambenu industriju: KVALITETA I STANDARDI, SIGURNOST HRANE, PROCESI CERTIFIKACIJE, DIVERZIFIKACIJA.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju:

 1. Priprema, Koordinacija i Monitoring;
 2. Analiza postojećeg stanja;
 3. Izrada Smjernica i studija izvedivosti;
 4. Izrada modela znanstveno-tehnološkog parka i škole za kontrolu i certificiranje prehrambene proizvode;
 5. Realizacija aktivnosti širenja znanja  i formativnih stadija; izrada specijalnih savjetodavnih timova  ili centara tehničke pomoći.

Rezultati projekta:

Ključnim djelatnicima i institucijama na području poljoprivrede pružiti će se organizacijske, administrativne i tehničke smjernice te smjernice vladanja u cilju promicanja metoda za zdravu i kvalitetnu proizvodnju, skladištenje, prerade, konzervaciju i distribuciju.

 1. Da bi se stečena saznanja i iskustva mogla dalje promovirati u zemljama partnerima izrađene su:višejezična web stranica www.adriafood.eu;
 2. smjernice za proizvodnju zdravih i kvalitetnih hortikulturnih i zootehničkih proizvoda;
 3. studija izvedivosti za osnivanje novih službi;
 4. studija izvedivosti o regulacijskom modelu za nove proizvodnje geografski vezane za Jadran;
 5. pripremna studija izvedivosti za osnivanje agro-industrijskih znanstvenih i tehnoloških parkova i škola za certificiranje i monitoring hrane.

Studije o kvaliteti i sljedivosti hrane možete preuzeti u nastavku:

 

Implementacija projekta:

Sa implementacijom aktivnosti započeli smo 24. 07. 2007. godine nakon što je dan prije potpisan Ugovor sa Delegacijom Europske Komisije u Republici Hrvatskoj. Na projektu su iz AZRRI d.o.o. Pazin radile dvije osobe, a u Koprivničkom poduzetniku d.o.o. također dvije osobe.
U tijeku projekta sve zajedničke aktivnosti između partnera izvršene su paralelno dok neke pojedinačne aktivnosti pojedini partneri sprovode zasebno. Implementacijski period za AZRRI d.o.o. Pazin traje 15 mjeseci u tijeku kojih će se u potpunosti izvršiti sve projektom zadane aktivnosti.

Partneri u projektu:

Italija

 • Pokrajina Forlì – Cesena
 • Centuria R.I.T.
 • Regija Emilia-Romagna
 • Centrale sperimentazioni e servizi agro-ambientali

Hrvatska

 • AZRRI d.o.o. Pazin
 • Koprivnički poduzetnik d.o.o. (Koprivnica)

BiH

 • LIR- Inicijativa lokalnog razvoja

Srbija

 • Grad Lazarevac
 • Eucon

Crna Gora

 • Grad Kotor
 • Eko centar "Delfin"

Albanija

 • ABMC  Association and Business Managment Center (Centar za poslovni menađment)
 • Zavod za istraživanje